• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) atgādina, ka 2020. gadā ir noslēgušies ūdenssaimniecības paplašināšanas būvdarbi Kandavā, kas tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros. Iedzīvotāju ērtībām un vides piesārņojuma mazināšanas nolūkā izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli Skolas, Lāčplēša, Kurzemes un Vidzemes ielās, jauni kanalizācijas tīkli Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielā. Būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu vietas mājsaimniecībām, pie kurām, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, 65 mājsaimniecību īpašnieki jau izbūvējuši un pieslēguši savus iekšējos tīklus.

 “Tas ir neatsverams finansiāls atbalsts, ko organizējusi Kandavas novada dome. Ne visās pašvaldībās ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un pieslēgšanai ir noteikts pašvaldības līdzfinansējums,” tā par iespēju realizēt mūsu laikmetam atbilstošus sadzīves apstākļus saka KKP valdes loceklis Dzintars Rušmanis.

Domes saistošie noteikumi Nr. 23. „Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” paredz līdzfinansēt pieslēgumu projektēšanu un izbūvēto komunikāciju izpilduzmērījumu veikšanu 50% apmērā no izmaksām, bet nepārsniedzot 100,00 EUR no kopējās summas. Tāpat saskaņā ar cenrādi kanalizācijas tīklu izbūvei, bet ne vairāk kā 580 EUR, ūdensvadam līdz 560 EUR.

Tiem Kandavas iedzīvotājiem, kuru sociālais status atbilst trūcīgām un maznodrošinātām personām, personām ar invaliditāti, kā arī vientuļie pensionāri un daudzbērnu ģimenes, var saņemts par trešdaļu lielāku līdzfinansējumu komunikāciju izbūvei.  Dz. Rušmanis turpina – “Apvienojoties novadiem jaunajā administratīvajā teritorijā, visi sasitošie noteikumi tiks konsolidēti, jeb apvienoti. To, kāds jaunās pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tiks saglabāts tieši šo darbu atbalstam, šobrīd ir pāragri spriest. Tāpēc aicinu jau tagad visus īpašniekus, pie kuru mājsaimniecībām ir izbūvēti jaunie inženierkomunikāciju pievadi, pieslēgties pie jaunajām komunikācijām. Tāpat ir jāatgādina, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir „sirsniņmājiņas”, jeb kanalizācijas notekūdeņu ietaises, kas nav pieslēgtas centralizētajiem tīkliem, vēl līdz šā gada 31. decembrim ir jāreģistrē KKP un jāsaved kārtībā, ja nepieciešams, atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Otrs, ja šajā termiņā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība prasībām nebūs nodrošināta un attiecīgajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Būsim atbildīgi un saudzēsim Kandavas skaisto dabu, uzlabosim vides kvalitāti, kurā mēs paši dzīvojam, lai piesārņojums nenokļūst gruntsūdeņos un mūsu ūdens glāzēs!

Vairāk par pieslēgumu centralizētajiem ūdensvadam un kanalizācijai ierīkošanu var jautāt KKP speciālistiem, zvanot pa tālruni 26603244, 29181411 vai rakstot uz e-pastu sia_kkp@inbox.lv. Aktuālā informācija, atrodama arī tīmekļa lapā https://kkp.kandava.lv/

 

 

Piesakies domes līdzfinansējumam kanalizācijas pievadu izbūvei savai mājsaimniecībai!