• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Energopārvaldības politika

Energopārvaldības politika

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” apņemas veikt darbības ar mērķi nepārtraukti samazināt enerģijas komponenti sniegtā pakalpojuma izmaksu struktūrā (taču nepazeminot pakalpojumu kvalitāti un nepārkāpjot normatīvo aktu normas) - uzskaitīt energopatēriņu, atjaunot iekārtas un apgaismojumu, uzlabot siltumapgādes sistēmu, kā arī pētīt un meklēt jaunas pilnveidošanās metodes un paņēmienus.

Lai noteiktu uzņēmuma energoefektivitāti, tiek apzināti gan absolūtie energopatēriņa rādītāji (elektro, siltuma enerģija, degviela), gan energopatēriņa samazināšana attiecībā pret izmērāmām pamatdarbības vienībām (enerģijas patēriņš pret apkalpoto klientu skaitu, pret padotā ūdens vai novadīto notekūdeņu kubikmetriem, degvielas litri pret nobrauktajiem kilometriem vai nostrādātajām motorstundām).

Uzņēmums apņemas nodrošināt pietiekamu informācijas, darbinieku un materiālo resursu pieejamību, lai nodrošinātu energoefektivitātes pilnveidojumus nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Ieviešot starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasības, augstākā vadība apņemas īstenot energoefektivitāti veicinošus pasākumus: Izsludinot iepirkumus, iegādājoties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, realizējot rekonstrukcijas un jaunos attīstības projektus, uzņēmums apņemas izvērtēt to energoefektivitāti kā vienu no būtiskajiem kritērijiem.

Energopārvaldības sistēmas izpildījuma pilnveidošanas ietvaros tiks nodrošināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi, to skaitā personāla kompetences, prasmju, iemaņu un paradumu pilnveidošana.

Uzņēmuma augstākā vadība apņemas sekot likumdošanas prasībām un rīkoties saskaņā ar EU regulu, LR likumu, MK un pašvaldības noteikumu un citām energopārvaldības jomas normatīvajām prasībām.

 Uzņēmums ir pieņēmis lēmumu komunicēt ar sabiedrību par ISO 50001:2011 izstrādi un ieviešanu caur mājaslapu, kā arī lietojot logotipu atbilstoši prasībām. Par energoizpildījumu uzņēmums ar trešajām pusēm nekomunicē.

Dokumentu skatīt  šeit

 ISO LOGO2