• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Izsoles

16.07.2021.

Uz nekustamā īpašuma izsoli pieteicās viens pretendents, un tas nosolīts par 11350,00 EUR.


SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” rīko  nekustamā īpašuma Kūrorta ielā 7A,  Kandavā, Kandavas novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums Kūrorta iela 7A, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 001 0704) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,1761 ha un uz zemes gabala esošā palīgceltne – katlu māja (kadastra apzīmējums 9011 001 0704 001) ar kopējo platību 111,5 m2.

 Izsoles objekta sākumcena ir 11 250 (vienpadsmit  tūkstoši divi simti piecdesmit) euro .

 Izsoles solis – 100 euro, izsoles nodrošinājums – 1125 euro.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2021. gada 14. jūlijam plkst.16:00, personīgi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” birojā “Robežkalni”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā vai elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai nosūtot uz e-pasta adresi sia_kkp@inbox.lv, dokumentu oriģinālus iesniedzot izsoles dienā.

Izsole notiks 2021. gada 16. jūlijā plkst. 10:00, Kandavas novada domes sēžu zālē, Kandavā, Dārza ielā 6.

Līdz 2021. gada 14. jūlijam, plkst.16.00, personai, kura vēlas piedalīties izsolē jāiesniedz pieteikums un jāiemaksā SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kontā izsoles nodrošinājuma nauda. Nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā, pārskaitot to uz SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kontu.                                                          

Ar izsoles noteikumiem  iepazīties šeit

Pieteikums izsolei šeit

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš  laiku saskaņojot pa tālruni 26197122.