• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, II kārta, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/031

Kandavā veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros. Būvdarbu ietvaros izbūvētas 108 kanalizācijas pieslēgumu vietas mājsaimniecībām Skolas, Lāčplēša, Kurzemes, Vidzemes, Raiņa, Uzvaras, Parka, Tūju, Sabiles un Lielajā ielās.

Domājot par palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem, Tukuma novada dome ir apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Tā ir vēl nebijusi iespēja ar būtiski paaugstinātu līdzfinansējuma apmēru realizēt mūsdienu augošajām prasībām atbilstošu komfortu savās mājās.

Būtiski samazināts arī administratīvais slogs un pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu apjoms. Turklāt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” par objektu apsekošanu, tehnisko noteikumu un tīklu shēmu samaksu neprasa, bet konsultē un atbalsta.

Līdzfinansējums tiek piešķirts:

* projektēšanai (ja nepieciešams);

* būvniecības izmaksām;

* būvuzraudzībai (ja nepieciešams);

* izpilduzmērījumiem.

Pretendēt uz līdzfinansējumu var:

* nekustamā īpašuma īpašnieks, ja īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā;

* īpašuma īpašniekam nav komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma nodokļu parādi.

Līdzfinansējums netiek piešķirts:

* ja īpašums līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jau ir pieslēgts kopējiem tīkliem.

Līdzfinansējuma apmērs:

* privātmājas pieslēgšanai 60% no izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;

* daudzdzīvokļu mājas pieslēgšanai 60% no izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro;

* īpašumiem, kuri pieder trūcīgām un maznodrošinātām personām, personām, kuru apgādībā ir 3 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, politiski represētajiem, Černobiļas atomkatastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem un vientuļajiem pensionāriem 80% no izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro;


 Iepazīties ar jaunajiem Tukuma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  var šeit

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt t. 29181411 vai rakstīt uz kkp@tukums.lv

Atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem