• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Ūdensapgāde un kanalizācija

Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdensapgāde un kanalizācija

Kandavas un pagastu apvienības teritorijā

* ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 1,55 EUR/m3+ PVN

* kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 1,85 EUR/m3+ PVN.


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka ar 2018. gada 1. aprīli, Kandavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem tiks piemērota maksa par mājas ūdens patēriņa starpību, ja tāda būs, saskaņā ar 2016. gada 1. janvāra „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.


 

ud.starpiba2udens paterina starpiba 2

 Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam ir jānorēķinās pēc mājas kopējā skaitītāja-komercuzskaites mēraparāta. Tas nozīmē, ka tam ūdens patēriņam, ko iedzīvotāji uzrāda pēc savos dzīvokļos uzstādīto individuālo skaitītāju rādījumiem, vēl tiek pieskaitīta starpība, kas rodas uz māju kopumā, ja tāda ir. 

Jaunā kārtība ietekmēs tikai tos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus Kandavas pilsētā, Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zantes un Zemītes pagastos, kuri saņem ūdens piegādes pakalpojumus no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, un līdz šim par to nav norēķinājušies pēc komercuzskaites mēraparāta rādījuma, kā tas jau notiek pie citiem apsaimniekotājiem. Privātmāju īpašniekiem nekas nemainīsies, jo to īpašnieki jau tagad norēķinās pēc mājas kopējā ūdens skaitītāja. 

Uzņēmums ar 2018. gada 1. aprīli pāriet uz norēķiniem pēc komercuzskaites mēraparātiem. Līdz ar to, ja veidosies starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījuma un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiks veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši ēkā esošo dzīvokļu skitam, starpību sadalot uz visiem dzīvokļiem. Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta MK 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1013). Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali. Visu dzīvokļu kopējā rēķinu summa veido to pašu kopsummu, ko ūdensapgādes uzņēmums aprēķinājis, reizinot komercuzskaites mēraparāta kopējo ūdens patēriņu un spēkā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu (Saskaņā ar 2015. gada 19. novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.141 (prot. Nr. 36, 4.p.)).

Tā kā ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam -  ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā, tas tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums, ko sniedz mājai kopumā, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir jāsaņem norēķins par komercuzskaites mēraparāta uzskaitīto ūdens daudzumu.  SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, nesaņemot maksu par ūdensapgādes pakalpojumiem, katru mēnesi cieš zaudējumus un situācija, ka privātmāju un citu īpašumu īpašnieki jau tagad norēķinās pēc komercuzskaites mēraparāta rādījuma, bet daļa dzīvokļu īpašnieku nē – nav pieļaujama. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ūdens lietotājs ir visa dzīvokļu īpašnieku kopība, tātad visi mājas dzīvokļu īpašnieki kopā ir kā vienota vienība. Ūdensapgādes izmantošana mājas iekšienē nav regulējams ūdensapgādes pakalpojums, bet ēkas pārvaldīšanas darbība.  SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kurus skar minētie jaunievedumi griezties pie sava pārvaldnieka vai pilnvarotās personas, lai lemtu par kārtību, kādā turpmāk dzīvokļu īpašnieki segs ūdens patēriņa starpību. Aicinām arī rīkot kopsapulces un kopā ar apsaimniekotāju pieņemt vispiemērotāko risinājumu savai mājai un pārslēgt pakalpojuma līgumus. Kamēr dzīvokļu īpašnieki nebūs vienojušies, tiks piemērota kārtība atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas izvēlējušās tiešo norēķinu metodi ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” par ūdensapgādes pakalpojumu saņemšanu, uzņēmums pats veiks ūdens patēriņa pārrēķinu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 

Ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam -  ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā, un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums, ko sniedz mājai kopumā. Ja aukstā ūdens patēriņa aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un tiem savlaicīgi ir veikta skaitītāju metroloģiskā pārbaude (verifikācija), un attiecīgi dzīvokļa īpašnieks ir nodevis ūdens skaitītāju rādījumus apsaimniekotājam, aprēķins tiek veikts atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā arī ūdens zudumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli uz visiem dzīvokļu īpašniekiem.  Noteikumu Nr. 1013 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

 • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

 • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti; 

• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

 • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts, vai tie nav verificēti trīs mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām. 

 Kā arī pastāv iespēja pieņemt lēmumu, ka pārvaldnieks norēķinās ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pēc kopējā komercuzskaites mēraparāta, līdz ar to dzīvokļu skaitītāju verifikācija vai to esamība nav nepieciešama. Par šādu modeli daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojas kopsapulcē. Kopējo ūdens patēriņu pārvaldnieks var sadalīt gan starp reāli dzīvojošām personām mājā, gan starp dzīvokļiem, gan uz katru dzīvokļa platību atsevišķi. Tas ir kopsapulces lēmums. Šāda lēmuma priekšrocība ir, ka nav nepieciešami skaitītāji dzīvokļos un to verifikācija, taču trūkums, ka netiek precīzi uzskaitīts katra dzīvokļa ūdens patēriņš.  Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1013 27. punktu dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi nolasa ūdens skaitītāja rādījumu un nodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Savukārt 28. punktā noteikts, ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona, un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informē pārvaldnieku.   Atbilstoši Noteikumu 29. punktam, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 28. punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. Noteikumu Nr. 1013 30.punkts nosaka, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, pārvaldnieks:

 1.    divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus; 

2.   rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai, un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot.

 

 

Ūdenspatēriņa skaitītāja derīguma termiņš ir 4 gadi. Dzīvokļu īpašnieki ir aicināti sekot līdzi uzstādīto skaitītāju derīguma termiņam. Skaitītāju var nomainīt arī paši, tikai tad ir jāpiesaka SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" darbinieka vizīte skaitītāja noplombēšanai. Skaitītāja nomaiņa izmaksā 22,00 EUR, ja skaitītāju maina pats, jāmaksā tikai par plombēšanu 7,14 EUR.