• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2015

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkuma procedūra tika veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/029) ietvaros,

Iepirkumu procedūras nosaukums: „Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/2 KF.

Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: 2015.gada 20.maijā tika saņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2015.gada 20.maija atzinums Nr.9.2-1.1/3155SF, ar kuru noraida Projekta iesniegumu. Izvērtējot SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi finansiālās iespējas 100% finansēt minēto projektu no saviem līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu bankā, tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav šādu budžeta iespēju. Saskaņā ar Nolikuma 12.1.punktu Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu Iepirkuma līgumu, [..], ja Pasūtītājs radīs finansējumu iepirkuma realizēšanai. Arī Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīniju „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 7.3.punkts apredz, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums[..].