• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2023

Aicinām pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas tīkliem

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina Kandavas pilsētas mājsaimniecību īpašniekus, pie kuru īpašumiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ietvaros tika izbūvēti jaunie ūdens un kanalizācijas tīkli, pieslēgties pie jaunajām komunikācijām, lai kopumā mazinātu piesārņojuma nokļūšanu vidē, kas noplūst no nekvalitatīvām krājbedrēm un „sirsniņmājiņām”.

Domājot par palīdzības sniegšanu Kandavas pilsētas iedzīvotājiem, Tukuma novada dome ir apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus Nr.39 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Tā ir vēl nebijusi iespēja ar būtiski paaugstinātu līdzfinansējuma apmēru realizēt mūsdienu augošajām prasībām atbilstošu komfortu savās mājās.

Būtiski samazināts arī administratīvais slogs un pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu apjoms. Turklāt SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” par objektu apsekošanu, tehnisko noteikumu un tīklu shēmu samaksu neprasa, bet konsultē un atbalsta.

Līdzfinansējums tiek piešķirts:

* projektēšanai (ja nepieciešams);

* būvniecības izmaksām;

* būvuzraudzībai (ja nepieciešams);

* izpilduzmērījumiem.

Pretendēt uz līdzfinansējumu var:

* nekustamā īpašuma īpašnieks, ja īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā;

* īpašuma īpašniekam nav komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma nodokļu parādi.

Līdzfinansējums netiek piešķirts:

* ja īpašums līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jau ir pieslēgts kopējiem tīkliem.

Līdzfinansējuma apmērs:

* privātmājas pieslēgšanai 60% no izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;

* daudzdzīvokļu mājas pieslēgšanai 60% no izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro;

* īpašumiem, kuri pieder trūcīgām un maznodrošinātām personām, personām, kuru apgādībā ir 3 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, politiski represētajiem, Černobiļas atomkatastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem un vientuļajiem pensionāriem 80% no izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro.