• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2021

Sākot ar 2022.gadu decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem ir pienākums reģistrēt savas iekārtas

Līdz 2021.gada 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem, pilsētu un ciemu teritorijās, savas iekārtas ir jāreģistrē vietējā pašvaldībā. Reģistrs  palīdzēs apzināt vides piesārņojuma riskus, kā arī pašvaldībām plānot ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu to teritorijā. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīcībā esošās informācijas,  atsevišķās pašvaldībās reģistrējušies ir tikai aptuveni 25% decentralizēto sistēmu īpašnieku. Par iekārtu nereģistrēšanu, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, var piemērot administratīvo naudas sodu kā par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu, tā maksimālais apmērs ir līdz 500 eiro fiziskām personām un līdz pat 1500 eiro juridiskām personām.


1. Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas?

Jebkura kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaise vai krājtvertne, kas nav pieslēgta pilsētas vai ciema centralizētajai notekūdeņu attīrīšanas sistēmai. Tās var būt gan rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas iekārtas, gan attīrīšanas septiķi vai krājtvertnes, jeb tā saucamās asenizējamās bedres.

2. Kāpēc tās jāreģistrē?

Lai mazinātu vides piesārņojuma risku un nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību, decentralizētajām kanalizācijas sistēmām līdz 31.12.2021.būs jāatbilst Valsts vides dienesta prasībām. Rūpnieciski gatavotajām attīrīšanas ietaisēm jāatbilst to tehniskajai dokumentācijai un jāveic ikgadēja apkope, bet septiķiem un asenizējamajām bedrēm nedrīkst būt noplūdes ne gruntī, ne virs zemes, ko konstatēt varēs pēc to vizuālā izskata vai izvešanas biežuma attiecībā pret lietotāju skaitu.

3. Kam ir pienākums tās reģistrēt?

Visām fiziskajām un juridiskajām personām Kandavas pilsētā un pagastu ciemos- Cērē, Matkulē, Valdeķos, Vānē, Zantē, Zemītē, kuru īpašumā vai valdījumā ir šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Uz lauku teritorijām šie noteikumi neattiecas.

4. Kā to izdarīt?

Reģistru veido un uztur SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi". Pirmreizējai reģistrēšanai nepieciešams tipveida iesniegums. Par rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas ietaisēm papildus jāiesniedz to tehniskā dokumentācija (ja tāda ir). Mēneša laikā pēc reģistrēšanas par to tiks paziņots decentralizētās kanalizācijas īpašniekam un, ja nepieciešams, tiks uzaicināts noslēgt līgumu par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Aizpildītu iesniegumu lūdzam iesniegt mūsu biroja "Robežkalni" pastkastītē vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu: kkp@tukums.lv