• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

2021

Dzīvokļa īpašums- ne tikai tiesības

Gan Civillikums, gan Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam attiecībā uz dzīvokļa īpašumu ir pilnīgas varas tiesības, tas ir to lietot pēc sava ieskata, iegūt no tā labumu, atsavināt to, izīrēt vai dzīvot pašam, lietot jebkādā veidā ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem. Taču īpašums tās nav tikai tiesības, īpašums, un, jo sevišķi, dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā rada arī pienākumus.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantā noteikto dzīvokļa īpašniekam ir sekojoši pienākumi: 

* piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, kas nozīmē vai nu dzīvokļu īpašnieku kopībai pašai rūpēties par savas mājas uzturēšanu, ārkārtas un kārtējiem remontiem, labiekārtošanu, līgumu slēgšanu ar ārpakalpojumu sniedzējiem, siltumu, atkritumiem un tml., vai arī pilnvarot to visu darīt namu apsaimniekošanas uzņēmumam - pārvaldniekam;

* segt ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos izdevumus, kas nozīmē, ka pārvaldnieks, par dzīvojamās mājas uzturēšanu, labiekārtošanu, remontiem var parūpēties tikai tik daudz, cik dzīvokļu īpašnieks tam ir atvēlējis finansējumu;

* maksāt nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu piespiedu nomas gadījumos;

* norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, tas ir – siltumu, ūdeni, kanalizācijas novadīšanu, atkritumu savākšanu (šis pienākums gulstas uz dzīvokļa īpašnieku arī īres attiecību gadījumos);

* saudzīgi izturēties ne tikai pret savu dzīvokļa īpašumu, bet visu dzīvojamo māju, tas ir kopīpašuma daļu;

* pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus;

* iesniegt pārvaldniekam sava dzīvokļa zemesgrāmatu apliecības izrakstu vai kopiju;

* atsavinot (pārdodot, dāvinot) savu dzīvokli citai personai par šo darījumu rakstveidā informēt pārvaldnieku, pēc darījuma notikšanas iesniegt pārvaldniekam Zemesgrāmatas apliecības izrakstu vai kopiju;

* atsavinot savu īpašumu, informēt ieguvēju, ja dzīvoklim ir parādsaistības.