• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

2020

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Saskaņā ar Kandavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā" decentralizētās kanalizācijas ietaišu īpašniekam līdz 2020.gada 1.septembrim jāiesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu.

1. Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas?

Jebkura kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaise vai krājtvertne, kas nav pieslēgta pilsētas vai ciema centralizētajai notekūdeņu attīrīšanas sistēmai. Tās var būt gan rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas iekārtas, gan attīrīšanas septiķi vai krājtvertnes, jeb tā saucamās asenizējamās bedres.

2. Kāpēc tās jāreģistrē?

Lai mazinātu vides piesārņojuma risku un nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību, decentralizētajām kanalizācijas sistēmām līdz 31.12. 2021.būs jāatbilst Valsts vides dienesta prasībām. Rūpnieciski gatavotajām attīrīšanas ietaisēm jāatbilst to tehniskajai dokumentācijai un jāveic ikgadēja apkope, bet septiķiem un asenizējamajām bedrēm nedrīkst būt noplūdes ne gruntī, ne virs zemes, ko konstatēt varēs pēc to vizuālā izskata vai izvešanas biežuma attiecībā pret lietotāju skaitu.

3. Kam ir pienākums tās reģistrēt?

Visām fiziskajām un juridiskajām personām Kandavas pilsētā un pagastu ciemos- Cērē, Matkulē, Valdeķos, Vānē, Zantē, Zemītē, kuru īpašumā vai valdījumā ir šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Uz lauku teritorijām šie noteikumi neattiecas.

4. Kā to izdarīt?

Reģistru veido un uztur SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi". Pirmreizējai reģistrēšanai nepieciešams tipveida iesniegums, kas pievienots iepriekš minēto noteikumu pielikumā. Par rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas ietaisēm papildus jāiesniedz to tehniskā dokumentācija (ja tāda ir). Mēneša laikā pēc reģistrēšanas par to tiks paziņots decentralizētās kanalizācijas īpašniekam un, ja nepieciešams, tiks uzaicināts noslēgt līgumu par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Aizpildītu iesniegumu lūdzam iesniegt mūsu birojā "Robežkalni" vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu: sia_kkp@inbox.lv